21/1 - 18/2 2012

På udstillingen tager Hartmut Stockter (DE/DK) os med ud i vinterlandskabet og giver os via en række sære lavteknologiske apparater nye perspektiver på den snedækkede natur. Stockter er en usædvanlig original opfinder, og temaet for hans Storm P.’ske konstruktioner er observationer af vores omgivelser. Udstillingen omfatter bl.a. et fugle-fodrings-bræt, der tillader beskueren at lytte til fuglens fodtrin, en krage-observations-slæde komplet med telt, brændeovn, teleskop samt en blomsterdetektor, der gør det muligt at finde visne blomster under sneen.

At the exhibition, Hartmut Stockter (DE/DK) takes us out with him into the winter landscape through a number of peculiar low-tech appliances. Stockter is an exceptionally original inventor and the exhibition include a bird-feeding board that allows the viewer to listen to the bird’s footsteps, a crow-observation sled, complete with tent, wood burning stove, telescope along with a flower detector that makes it possible to find withered flowers beneath the snow.

19/11 - 17/12 2011

Med en tydelig hilsen til Arte Poveras brug af ‘værdiløse’ materialer har Miguel Vega Olivares til udstillingen samlet skrammel og affald, og han har af det skabt en række skulpturer, som direkte kommenterer på vores forbrugskultur og dens indgroede begrebssfære. I en række opsigtsvækkende objekter kobler Olivares snore, elektronik, møbeldele m.v. for dermed at belyse de komplekse kontekster og heterogene sociale fora, vi til hver en tid indgår i.

Paying a distinct tribute to Arte Povera’s use of “worthless” materials, Miguel Vega Olivares has gathered rubbish and refuse for the exhibition and from this, he has created a number of sculptures that comment directly on our consumer culture and its ingrained sphere of concepts. In a series of sensational objects, Olivares couples cords, electronics, furniture parts, etc. in order to elucidate the complex contexts and heterogeneous social forums of which we form a part, at any time.

3/9 – 8/10 2011

Mathieu Mercier sætter billeder fra kunsthistorien, arkitektur, design og hverdagen i rotation og pirker til den måde, vi betragter enkeltelementerne på. Om Mercier kan det siges, at han bryder sine billeder ned i atomer, for herigennem at udpege deres substans, deres ‘tegnsætning’. På den måde fritager han dem for oplagte referencer og traditionelle hierarkier og lader dem udtrykke deres ‘partikularitet’.

The works by Matthieu Mercier (FR) set different images from art history, architecture, design and everyday life in rotation and takes a poke at the way we regard the individual elements. Mercier breaks his images down into atoms so as to identify, by this means, their substance, their “punctuation”. He absolves them of their obvious references and releases them from traditional hierarchies and thus gets them to express their “particularity”.

19/3 – 16/4 2011

Udstillingstitlen er inspireret af psykoanalysens arbejde med det umiddelbart meningsløse og oversete. Claire Barclay (UK) er interesseret i, hvordan objekter formår at afsløre viden om menneskets natur gennem den måde, hvorpå de bruges eller gemmes væk. Hun undersøger i sine altid stedsspecifikke værker vores relation til tingene, når ornamentik og begær tager over fra funktion og rationalitet.

The exhibition’s title has been inspired by psychoanalysis’s work with the immediately meaningless and neglected. Claire Barclay (UK) is interested in how objects manage to disclose knowledge about human nature through the way in which they are utilized or stored away. She is examining, in her always sitespecific works, our relation to things, right there where ornamentation and desire take over from function and rationality.